Názov súťaže:

Apps RULEZZ 2016 

Podtitul: 

6. ročník súťaže o najlepšie mobilné, TV a iné aplikácie na Slovensku 

1. Základné podmienky

1.1. Organizátorom súťaže je spoločnosť Marketers, s.r.o.
1.2. Cieľom súťaže je prostredníctvom odbornej poroty ohodnotiť najlepšie mobilné aplikácie, TV aplikácie a aplikácie určené pre ďalšie prenosné zariadenia vytvorené na Slovensku v priebehu uplynulého roka od ostatného ročníka súťaže. Hlavnými kritériami súťaže sú inovatívnosť aplikácie a jej exekúcia (technické, grafické prevedenie). Porota bude prihliadať aj na potenciál aplikácie zaujať spotrebiteľa a tiež na relevatnosť spojenia so značkou (pri brandovaných aplikáciách).
1.3. Mobilná, TV resp iná aplikácia je obrandovaný alebo neobrandovaný program určený pre tzv. "inteligentné mobilné telefóny" (smartphony) alebo tablety, "smart TV" alebo iné typy prenosných zariadení – gadgets ako napríklad smart hodinky, smart náramky, smart glass (napr. Google Glass) a iné. 
1.4. Podmienkou prijatia súťažných aplikácií je včasné vyplnenie prihlasovacieho formulára do dňa uzávierky súťaže, v určenej forme a podľa technických podmienok uvedených v tomto štatúte a uhradenie registračného poplatku.
1.7. Do aktuálneho ročníka súťaže môžu byť prihlásené len tie aplikácie, ktoré boli vytvorené na území SR v uplynulom roku a sú verejne dostupné v príslušnom "app store" podľa operačného systému pre ktorý vznikli. Do súťaže možno prihlásiť aj tie aplikácie, ktoré začínali v roku predchádzajúcom alebo pokračujú v roku nasledujúcom.
Do šiesteho ročníka súťaže je možné prihlásiť mobilné, TV a ďalšie aplikácie vytvorené na území SR a uvedené na trh v kalendárnom roku 2015,  ako aj tie, ktoré boli uvedené na trh v roku 2016, najneskôr však do uzávierky tohto ročníka súťaže, teda do 5. júna 2016, 24:00. Výnimku tvoria aplikácie, ktoré boli vytvorené skôr, ale boli v tomto období aktualizované a prešli zásadnou zmenou funkcionality, grafiky alebo sa zmenili iným význanmným spôsobom. Túto zmenu/zmeny oproti predchádzajúcim verziám je dôležité osobitým spôsobom v prihláške zvýrazniť.  
Pri nesplnení podmienok tejto výnimky sa môžu prihlásiť iba tie aplikácie, ktoré v predchádzajúcich ročníkoch Apps RULEZZ nezískali žiadne z ocenení (1., 2., 3. miesto ani shortlist).
1.8. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo v prípade pochybností o pravdivosti prihlášky, pôvodnosti a originalite nezaradiť prihlásenú aplikáciu do súťaže.
1.9. Prihlasovateľ prihláškou na internete potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami súťaže, že zobral na vedomie uvedené kritériá, že súhlasí so štatútom súťaže a že ním prihlásené aplikácie všetky tieto kritériá spĺňajú.
 

2. Súťažné kategórie

2.1. Súťaží sa v týchto súťažných kategóriách:
  A. Brandované aplikácie (vrátane selfpromo aplikácií)
Aplikácie vytvorené pre priamou alebo nepriamu podporu konkrétnej značky, vrátane aplikácií vytvorených subjektami pre podporu vlastnej značky.
  B. Nebrandované aplikácie
Aplikácie vytvorené pre používateľov bez príslušnosti k značke.
  C. Hry
Aplikácie vytvorené pre užívateľov bez príslušnosti k značke s výraznou prevahou herných prvkov. Tieto aplikácie sú spravidla zaradené medzi "Hry" aj vo svojich domovských "app storoch".
 I. aplikácie určené pre smartfóny
 II. aplikácie určené pre tablety
 III. aplikácie určené pre smart TV a prenosné zariadenia - gadgets
 (napr. smart hodinky, náramky, smart glass (napr Google Glass) a iné.) 
2.2. Súťažné kategórie A/B/C sa kombinujú podľa použitého zariadenia s kategóriami I., II. a III.
2.3. Spomedzi víťazných aplikácií (tie, ktoré získajú vo svojej kategórii 1. miesto), má porota právo, nie však povinnosť, vybrať jednu aplikáciu, ktorá svojou kvalitou, spracovaním, inovatívnosťou a/alebo hodnotou pre používateľa (v prípade nebrandovaných a hier) či zadávateľa (v prípade brandovaných) prevyšuje ostatných víťazov. Takáto aplikácia získava okrem 1. miesta aj ocenenie App Prix, čo predstavuje najvyššie ocenenie súťaže. Porota môže udeliť iba jedno App Prix za ročník.
2.3. V tomto ročníku Apps RULEZZ (2016) opäť oceníme aj App Developer roka, ktorý je počítaný automaticky z umiestnenia aplikácii jedného prihlasovateľa v aktuálnom ročníku Apps RULEZZ a to nasledovne:
 Za každé shortlistové umiestnenie svojej aplikácie získava jej prihlasovateľ 1 bod
 Za každé 3. miesto svojej aplikácie získava jej prihlasovateľ 3 body
 Za každé 2. miesto svojej aplikácie získava jej prihlasovateľ 5 bodov
 Za každé 1. miesto svojej aplikácie získava jej prihlasovateľ 7 bodov
 Za získanie App Prix pre svoju aplikáciu získava jej prihlasovateľ 10 bodov
2.4. Počet aplikácií prihlásených do jednotlivých kategórií od jedného prihlasovateľa nie je obmedzený.
2.4. Vyhlasovateľ pred začiatkom práce poroty posúdi, či prihlásené aplikácie spĺňajú štatút súťaže a či sú prihlásené v správnych kategóriách. Vyhlasovateľ má právo vyradiť zo súťaže aplikácie, ktoré nespĺňajú štatút.
2.4. Pokiaľ bola aplikácia prihlásená do inej kategórie ako patrí, vyhlasovateľ má právo preradiť ju do správnej kategórie. Následne o tom informuje prihlasovateľa.
 

3. Ceny

3.1. Ocenenie + certifikát
Porota má právo udeliť v každej zo 6 súťažných kategórií tri najlepšie ocenenia : 1. miesto, 2. miesto a 3. miesto a jednu cenu App Prix naprieč všetkými kategóriami. Cenou pre víťazov jednotlivých kategórií, pre víťaza App Developer roka a pre víťaza App Prix je ocenenie Apps RULEZZ. Víťazi jednotlivých kategórií ako aj víťaz App Prix tiež získa mediálny priestor od Zoznam.sk v hodnote 5 000 € na promo víťaznej aplikácie.
Porota môže rozhodnúť, že niektoré z ocenení nebude udelené.
3.2. Shortlist – certifikát
Cenou pre 2. a 3. miesto a pre shortlistované práce je certifikát.
3.3. Ocenenie víťazov
Víťazi súťaže budú vyhlásení a ocenení na večernej párty Apps RULEZZ 2016, ktorá sa uskutoční dňa 15.6.2016.
 

4. Porota

4.1. Vytvorenie poroty
Prihlásené práce hodnotí odborná porota, ktorej obsadenie navrhuje vyhlasovateľ súťaže. Odborná porota je zložená z nepárneho počtu členov, minimálne však 7 členov – víťazov z minulých ročníkov (najmä zástupcovia firiem, ktoré sa umiestnili na 1., 2. a 3. mieste v ostatnom ročníku/ročníkoch), odborníkov z radov špecializovaných agentúr, nezávislých odborníkov z prostredia digitálneho biznisu a mobilnej komunikácie, odborných novinárov a zadávateľov.
4.2. Zásady rozhodovania poroty
Hlavnými kritériami hodnotenia sú inovatívnosť aplikácie a jej exekúcia (technické, grafické prevedenie). Porota bude prihliadať aj na potenciál aplikácie zaujať spotrebiteľa a tiež na relevatnosť spojenia so značkou (pri brandovaných aplikáciách).
4.3. Kompletizácia prihlášok
Prihlášky do súťaže prijíma organizátor iba v predpísanej forme a rozsahu uvedených v prihlasovacom formulári do 5. júna 2016. Prihlášky sú overované z hľadiska ich kompletnosti (uvedenia povinných údajov) a predpísanej formy. Aplikácia je zaradená do súťaže až po uhradení prihlasovacieho poplatku. Prihlášky zaradené do daných kategórií sú odovzdané porote, ktorá ich ďalej hodnotí.
4.4. Proces rozhodovania poroty
Porota rozhoduje neverejne a konečné výsledky sú tajné až do ich oficiálneho zverejnenia. Každý člen poroty má právo zástupcovi vyhlasovateľa vznášať námietky proti ľubovoľnému projektu, pokiaľ má vedomosť o tom, že projekt nebol prihlasovateľom popísaný pravdivo, či iný vážny dôvod, pre ktorý by bol závažný dôvod, aby danému projektu nebolo možné udeliť ocenenie, resp. ho ďalej v súťaži hodnotiť. V takom prípade prebehne diskusia, ktorej záverom musí byť, či daný projekt je možné ďalej hodnotiť alebo nie. V prípade akýchkoľvek nejasností má zástupca vyhlasovateľa právo na základe vlastného rozhodnutia alebo na základe upozornenia ktoréhokoľvek člena poroty zastaviť hlasovanie a zopakovať ho až po vyjasnení sporných bodov. Ak sa porota nadpolovičnou väčšinou členov zhodne, že niektorá kategória nespĺňa kvalitou prihlásených prác kritéria súťaže, nebudú sa v tejto kategórií udeľovať ceny.
4.5. Prvé kolo hodnotenia
Rozhodovanie poroty prebieha v dvoch kolách. V prvom kole rozhodujú porotcovia individuálne elektronicky – po obdržaní podkladov od organizátora. Na hodnotiaci formulár uvedú, ktorý projekt navrhujú nominovať na shortlist súťaže (ÁNO – NIE), pričom nehlasujú iba za práce, v ktorých by mohol nastať konflikt záujmov (autorstvo práce, pracovno-právny vzťah, iné...). Po odovzdaní hodnotiacich formulárov zostaví zástupca vyhlasovateľa shortlist súťaže, na ktorý postúpia všetky aplikácie, ktoré získali nadpolovičný počet hlasov členov poroty.
Víťazi súťaže Android Code 2015, ktorí sa umiestnili na 1., 2. a 3. mieste, majú postup na shortlist zabezpečený automaticky v prípade riadneho vyplnenia prihlášky do Apps RULEZZ 2016. Tieto práce nemusia uhradiť registračný poplatok do Apps RULEZZ.
4.6. Druhé kolo hodnotenia
Druhé kolo začína porota diskusiou o jednotlivých nominovaných projektoch a môže doplniť či inak upraviť shortlist. Potom porotcovia prideľujú body (od 1 do 10 – 10 je najvyššie hodnotenie), na základe ktorých vznikne poradie hodnotených prác. Porotcovia nemôžu prideľovať body, pokiaľ sú nejako zainteresovaní na hodnotenom projekte – namiesto ich hodnotenia sa započíta aritmetický priemer hodnotenia ostatných členov poroty. 
O App Prix rozhoduje porota samostatným hlasovaním spomedzi víťazných prác formou uvedenia nominácie na App Prix do hodnotiaceho hárku porotcu. Cenu App Prix získa práca, za ktorú hlasuje viac ako polovica členov poroty.
4.7. Hodnotenia porotcov
Ak sa porota nadpolovičnou väčšinou zhodne, že niektorá kategória nespĺňa kvalitou prihlásených prác kritéria súťaže, nebudú sa v tejto kategórií udeľovať ceny. Výsledky hodnotenia jednotlivých porotcov môžu byť v záujme transparentnosti zverejnené.
 

5. Forma prihlášok

5.1. Každý prihlasovateľ sa do súťaže musí prihlásiť prostredníctvom registrácie na stránke http://apps.rulezz.sk/2016/prihlaste-pracu, úplne a pravdivo vyplniť prihlasovací formulár a uhradiť registračný poplatok. Každá prihláška bude do súťaže zaradená, len ak splní predpísanú formu a rozsah a po uhradení registračného poplatku. 
5.2. Registračný poplatok je v ročníku 2016 stanovený nasledovne: V kategórii Brandované aplikácie je to 50 € + DPH, v kategóriách Nebrandované aplikácie a Hry je to 20 € + DPH. Ak je aplikácia súčasne v jednej prihláške prihlásená do do viacerých kategórií I. - III., na registračný poplatok to nemá vplyv.
 

6. Pôvodnosť a práva

6.1. Organizátor a porota má právo nehodnotiť práce, ktorých pôvodnosť je preukázateľným spôsobom spochybnená. Za pôvodnosť, usporiadanie autorských, vlastníckych a ďalších práv a za správnosť údajov v prihláške ručí výhradne prihlasovateľ.
6.2. Prihlásením do súťaže prihlasovateľ zároveň súhlasí s týmito podmienkami:
Prihlásené práce môžu byť zverejnené a medializované, a to ako celok, tak aj ich časti vo všetkých materiáloch a aktivitách súvisiacich s prezentáciou súťaže a to v súlade s rozhodnutím vyhlasovateľa súťaže a jeho partnerov. Prihlasovateľ sa prihlásením práce do súťaže vopred zrieka odmeny za akékoľvek použitie diela v uvedenom rozsahu a na určený účel.
 

7. Termíny

Uzávierka prihlásenia príspevkov do súťaže: 5. 6. 2016
Vyhodnotenie súťažných prác: 8. 6. 2016
Zverejnenie shortlistu a výsledkov súťaže: 14. 6. 2016
 

9. Kontakty

Kontaktná osoba:
Peter Šebo
peter.sebo@rulezz.sk