V spolupráci s:

Štatút I. ročníka

 

Názov suťaže:

AppsRulezz Awards

 

Podtitul: 

Súťaž o najlepšie mobilné aplikácie na Slovensku

 

1. Základné podmienky

1.1. Organizátorom súťaže je organizátor odbornej konferencie MobileRulezz 2011, spoločnosť eSvety, s.r.o.

1.2. Cieľom súťaže je prostredníctvom odbornej poroty ohodnotiť najlepšie mobilné aplikácie vytvorené na Slovensku v priebehu uplynulého kalendárneho roka. Hlavnými kritériami súťaže sú inovatívnosť aplikácie a jej exekúcia (technické, grafické prevedenie). Porota bude prihliadať aj na potenciál aplikácie zaujať spotrebiteľa a tiež na relevatnosť spojenia so značkou (pri brandovaných aplikáciách).

1.3. Mobilná aplikácia je obrandovaný alebo neobrandovaný program určený pre tzv. "inteligentné mobilné telefóny" (smartphony) alebo tablety.

1.4. Podmienkou prijatia súťažných príspevkov je včasné vyplnenie prihlasovacieho formulára do dňa uzávierky súťaže, v určenej forme a podľa technických podmienok uvedených v tomto štatúte.

1.7. Do aktuálneho ročníka súťaže môžu byť prihlásené len tie aplikácie, ktoré boli vytvorené na území SR v uplynulom kalendárnom roku a sú verejne dostupné v príslušnom "app store" podľa operačného systému pre ktorý vznikli. Do súťaže možno prihlásiť aj tie projekty, ktoré začínali v roku predchádzajúcom alebo pokračujú v roku nasledujúcom. Do prvého ročníka súťaže možno prihlásiť mobilné aplikácie vytvorené na území SR za ostatné dva roky, teda v roku 2009 a 2010, ako aj tie, ktoré boli uvedené na trh v roku 2011, najneskôr však do uzávierky tohto ročníka súťaže, teda do 15. mája 2011.

1.8. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo v prípade pochybností o pravdivosti prihlášky, pôvodnosti a originalite nezaradiť prihlásenú aplikáciu do súťaže.

1.9. Prihlasovateľ prihláškou na internete potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami súťaže, že zobral na vedomie uvedené kritériá, a že súhlasí so štatútom súťaže a že ním prihlásené aplikácie všetkých tieto kritériá spĺňajú.

 

2. Súťažné kategórie

2.1. Súťaží sa v týchto súťažných kategóriách:

A. brandované aplikácie (vrátane selfpromo aplikácií)

Aplikácie vytvorené pre priamou alebo nepriamu podporu konkrétnej značky, vrátane aplikácií vytvorených subjktami pre podporu vlastnej značky.

B. nebrandované aplikácie

Aplikácie vytvorené pre užívateľov bez príslušnosti k značke.

I. aplikácie určené pre smartphony

II. aplikácie určené pre tablety

2.2. Súťažné kategórie A/B sa kombinujú podľa použitého zariadenia s kategóriami I. a II.

2.3.Počet aplikácií prihlásených do jednotlivých kategórií od jedného prihlasovateľa nie je obmedzený.

2.4. Vyhlasovateľ pred začiatkom práce poroty posúdi, či prihlásené aplikácie spĺňajú štatút súťaže a či sú prihlásené v správnych kategóriách. Vyhlasovateľ má právo vyradiť zo súťaže aplikácie, ktoré nespĺňajú štatút.

2.4. Pokiaľ bola aplikácia prihlásená do inej kategórie ako patrí, vyhlasovateľ má právo preradiť ju do správnej kategórie. Informuje o tom prihlasovateľa.

 

3. Ceny

3.1. Ocenenie + certifikát

Porota má právo udeliť v každej zo 4 súťažných kategórií tri najlepšie ocenenia : 1. miesto, 2. miesto a 3. miesto. Cenou pre víťazov jednotlivých kategórií je ocenenie AppsRulezz. Porota môže rozhodnúť, že niektoré z ocenení nebude udelené.

3.2. Shortlist – certifikát

Cenou pre nominované práce je certifikát.

3.3. Ocenenie víťazov

Víťazi súťaže budú vyhlásení a ocenení na večernej párty po odbornej konferencii MobileRulezz 2011, ktorá sa uskutoční dňa 26.5.2011.

 

4. Porota

4.1. Vytvorenie poroty

Prihlásené práce hodnotí odborná porota, ktorej obsadenie navrhuje vyhlasovateľ súťaže. Odborná porota je zložená z nepárneho počtu členov, minimálne však 7 členov – odborníkov z radov špecializovaných agentúr, nezávislých odborníkov z prostredia digitálneho biznisu a mobilnej komunikácie, odborných novinárov a zadávateľov.

4.2. Zásady rozhodovania poroty

Hlavnými kritériami hodnotenia sú inovatívnosť aplikácie a jej exekúcia (technické, grafické prevedenie). Porota bude prihliadať aj na potenciál aplikácie zaujať spotrebiteľa a tiež na relevatnosť spojenia so značkou (pri brandovaných aplikáciách).

4.3. Kompletizácia prihlášok

Prihlášky do súťaže prijíma organizátor iba v predpísanej forme a rozsahu uvedených v prihlasovacom formulári do 15. mája 2011. Prihlášky sú overované z hľadiska ich kompletnosti (uvedenia povinných údajov) a predpísanej formy. Prihlášky zaradené do daných kategórií sú odovzdané porote, ktorá ich ďalej hodnotí.

4.4. Zásady rozhodovania poroty

Porota rozhoduje neverejne a konečné výsledky sú tajné až do ich oficiálneho zverejnenia. Každý člen poroty má právo zástupcovi vyhlasovateľa vznášať námietky proti ľubovoľnému projektu, pokiaľ má vedomosť o tom, že projekt nebol prihlasovateľom popísaný pravdivo, že ide o plagiát či iný vážny dôvod, pre ktorý by bol závažný dôvod, aby danému projektu nebolo možné udeliť ocenenie, resp. ho ďalej v súťaži hodnotiť. V takom prípade prebehne diskusia, ktorej záverom musí byť, či daný projekt je možné ďalej hodnotiť alebo nie. V prípade akýchkoľvek nejasností má zástupca vyhlasovateľa právo na základe vlastného rozhodnutia alebo na základe upozornenia ktoréhokoľvek člena poroty zastaviť hlasovanie a zopakovať ho až po vyjasnení sporných bodov. Ak sa porota nadpolovičnou väčšinou zhodne, že niektorá kategória nespĺňa kvalitou prihlásených prác kritéria súťaže, nebudú sa v tejto kategórií udeľovať ceny.

4.5. Prvé kolo hodnotenia

Rozhodovanie poroty prebieha v dvoch kolách. V prvom kole rozhodujú porotcovia individuálne – po obdržaní podkladov od organizátora. Na hodnotiaci formulár uvedú, ktorý projekt navrhujú nominovať na shortlist súťaže (ÁNO – NIE). Po odovzdaní hodnotiacich formulárov zostaví zástupca vyhlasovateľa shortlist súťaže, na ktorý postúpia všetky aplikácie , ktoré získali nadpolovičný počet hlasov členov poroty.

Na shortlist tiež postupujú tie tri aplikácie, ktoré prostredníctvom hlasovania na webovej stránke http://apps.rulezz.sk získajú najväčší počet Facebook „Like“ hlasov.

4.6. Druhé kolo hodnotenia

Druhé kolo začína porota diskusiou o jednotlivých nominovaných projektoch. Potom porotcovia prideľujú body (od 1 do 10 – 10 je najvyššie hodnotenie), na základe ktorých vznikne poradie hodnotených prác. Porotcovia nemôžu prideľovať body, pokiaľ sú nejako zainteresovaní na hodnotenom projekte – namiesto ich hodnotenia sa započíta aritmetický priemer hodnotenia ostatných členov poroty. Víťaz danej kategórie sa potom potvrdí hlasovaním, pre ktorého platnosť je potrebná nadpolovičná väčšina poroty.

4.7. Hodnotenia porotcov

Ak sa porota nadpolovičnou väčšinou zhodne, že niektorá kategória nespĺňa kvalitou prihlásených prác kritéria súťaže, nebudú sa v tejto kategórií udeľovať ceny. Výsledky hodnotenia jednotlivých porotcov môžu byť v záujme transparentnosti zverejnené.

 

5. Forma prihlášok

5.1. Každý prihlasovateľ sa do súťaže musí prihlásiť prostredníctvom registrácie na stránke http://apps.rulezz.sk/2011/works/submit a úplne a pravdivo vyplniť prihlasovací formulár. Každá prihláška bude do súťaže zaradená, len ak splní predpísanú formu a rozsah.

 

6. Pôvodnosť a práva

6.1. Organizátor a porota má právo nehodnotiť práce, ktorých pôvodnosť je preukázateľným spôsobom spochybnená. Za pôvodnosť, usporiadanie autorských, vlastníckych a ďalších práv a za správnosť údajov v prihláške ručí výhradne prihlasovateľ.

6.2. Prihlásením do súťaže prihlasovateľ zároveň súhlasí s týmito podmienkami:

prihlásené práce môžu byť zverejnené a medializované, a to ako celok, tak aj ich časti vo všetkých materiáloch a aktivitách súvisiacich s prezentáciou súťaže a to v súlade s rozhodnutím vyhlasovateľa súťaže. Prihlasovateľ sa prihlásením práce do súťaže vopred zrieka odmeny za akékoľvek použitie diela v uvedenom rozsahu a na určený účel.

 

7. Termíny

Uzávierka prihlásenia príspevkov do súťaže: 15. 5. 2011

Vyhodnotenie súťažných prác: 20. 5. 2011

Zverejnenie shortlistu a výsledkov súťaže: 26. 5. 2011

 

9. Kontakty

Kontaktná osoba: Peter Šebo

hello@petersebo.com